Seznam neplačnikov davkov

Carinska uprava RS bo 15. aprila 2013 javno objavila seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na dan 25. 3. 2013 presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Seznam neplačnikov davkov, razvrščen v deset velikostnih razredov, bo mesečno objavljen na domači spletni strani v rubriki Javne objave. Namen objave je povečanje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti.

 

Davčni zavezanci, ki imajo pri Carinski upravi RS neplačane davčne obveznosti, starejše od 90 dni, so lahko do 25. 3. 2013 poravnali dolg in se na ta način izognili javni objavi.

 

Carinska uprava RS v pripravah na objavo seznama neplačnikov posebno pozornost posveča prizadevanjem, da v seznamu ne bi prišlo do neupravičenih objav. Zato zagotavlja tekoče zapiranje obveznosti zavezancev s plačili in skrbno pregleduje zapadle neplačane davčne obveznosti s stališča (absolutnega) zastaranja obveznosti.

 

Na seznamu neplačnikov davka bodo podatki o pravnih osebah obsegali: podjetje ali ime, sedež in poslovni naslov, davčno številko zavezanca za davek ter osebno ime in datum rojstva dejanskega lastnika te pravne osebe. Za dejanskega lastnika se šteje fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo več kot 25  % v osnovnem kapitalu te pravne osebe. Podatki za fizično osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, pa bodo vsebovali osebno ime oziroma firmo in datum rojstva. Na zahtevo fizične osebe, ki ima pravni interes, lahko davčni organ zaradi nesporne identifikacije zavezanca za davek, ki bi v skladu z 20. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F, Uradni list RS, št. 94/2012) moral biti objavljen v seznamu neplačnikov, objavi tudi občino stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča v RS, oziroma državo bivanja, če ne biva v Republiki Sloveniji.

 

Pravna podlaga za objavo seznama, ki to nalogo nalaga Carinski upravi RS in Davčni upravi RS, je v 20. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2F, Uradni list RS, št. 94/2012). V skladu s pravilnikom o izmenjavi podatkov, izdanim na podlagi Zakona o davčnem postopku, pri pripravi seznama sodelujeta tudi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve ter Klirinško depotna družba.