Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO)

Uvod

Dobavna veriga

Namen  Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (255 KB), z dne 13. aprila 2005, o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti je izboljšati varnost na zunanjih mejah Skupnosti in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije. Novost uredbe je status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO). Status AEO prinaša gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

 

Program AEO Evropske skupnosti je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige.  

 

Zavarovanje dobavne verige

Vložnik zahtevka AEOS ali AEOF je odgovoren za zavarovanje svojega dela dobavne verige. Ne glede na to mora vložnik za izboljšanje varnosti celotne dobavne verige pridobiti od svojih poslovnih partnerjev tudi t. i.  varnostno izjavo (75 KB). Taka izjava pomeni izvedbo ukrepov iz člena 14k/1e uredbe št. 1875/2006, ki omogočajo jasno opredelitev poslovnih partnerjev AEO, s tem pa se zaščiti mednarodna dobavna veriga.

 

 

Ugodnosti imetnikov potrdil AEO

Program carinske varnosti

Imetniki potrdil AEO bodo deležni naslednjih ugodnosti:

 • pooblaščeni gospodarski subjekti so po svetu spoznani kot varni in zanesljivi poslovni partnerji v mednarodni trgovini;
 • prejeli bodo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja;
 • fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo redkeje kot pri ostalih gospodarskih subjektih;
 • če bo določen fizični pregled, imajo prednost pred ostalimi;
 • podpisi različnih sporazumov o medsebojnem priznavanju statusov AEO med EU in partnerskimi državami jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi v tretjih državah;
 • manjše zahteve glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO – varstvo in varnost;

 • ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

E-učni pripomoček za AEO

Namen novega pripomočka je nuditi pomoč carini in gospodarskim subjektom na področju zakonodaje, ugodnosti in postopka pridobitve statusa AEO.


Novi e-učni pripomoček za AEO, ki odraža dosedanje spremembe zakonodaje in pridobljene izkušnje, nadomešča e-učni pripomoček iz leta 2009.

 
E-učni pripomoček, ki je v angleškem jeziku, in vse potrebne informacije v zvezi z njegovo uporabo so na spletni strani TAXUD.

 

 

 

Pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta

Za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta lahko zaprosijo vsi sodelujoči v celotni dobavni verigi, in sicer: proizvajalci, izvozniki, špediterji, imetniki skladišč, carinski zastopniki, prevozniki in uvozniki. Zahtevek za izdajo potrdila pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO) se vloži pri Carinskem uradu Ljubljana, ki je pristojen za izdajo potrdil AEO.

 

 

Zahtevku AEO se priloži tudi vprašalnik, katerega priporoča Evropska komisija in služi kot model za izvedbo samoocenitve gospodarskih subjektov pred vložitvijo zahtevka AEO. Priporoča se, da podjetje, zainteresirano za pridobitev statusa AEO, ta vprašalnik izpolni pred vložitvijo zahtevka. Izpolnjen vprašalnik se priloži zahtevku AEO. Namen vprašalnika je, da se pristojnim carinskim organom priskrbi čim več podatkov o vložniku zahtevka in s tem pospeši postopek preverjanja. S tem gospodarski subjekt že med izpolnjevanjem vprašalnika za samoocenitev ugotovi tveganja in jih poskusi odpraviti oz. zmanjšati.

Rok za izdajo potrdila AEO je 90 koledarskih dni od sprejema zahtevka.  

V skladu z  Uredbo Komisije (ES) št. 1875/2006 (357 KB), z dne 18. decembra 2006, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti sestavljajo pogoje in merila za podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta štirje sklopi:

   

 • skladnost s carinskimi zahtevami;

 •  

   

 • sistemi za vodenje poslovnih in transportnih evidenc, ki omogočajo ustrezne carinske kontrole;
 •  

   

 • plačilna zmožnost;
 •  

   

 • varstveni in varnostni standardi.

Po vložitvi zahtevka gospodarskega subjekta carinski organi lahko izdajo naslednja potrdila AEO:

   

 • potrdilo AEO – carinske poenostavitve,
 •  

   

 • potrdilo AEO – varstvo in varnost,
 •  

   

 • potrdilo AEO – carinske poenostavitve ter varstvo in varnost.

Zaradi enotnih standardov v vseh državah članicah Skupnosti se potrdila AEO medsebojno priznavajo v vseh državah članicah in nimajo roka veljavnosti.

 

 

Podrobne informacije najdete v naslednjih predpisih oziroma dokumentih:

Predstavitev AEO za podjetja

Gradivo s predstavitve AEO (pooblaščeni gospodarski subjekt), ki je bila v sredo, 19. decembra 2007, na Generalnem carinskem uradu: 

Vzajemno priznavanje statusov AEO

 

Cilj vzajemnega priznavanja statusov AEO je, da carinski organi ene države priznavajo potrdila AEO, izdana v okviru programov AEO s strani carinskih organov partnerskih držav, in zagotavljajo primerljive in po možnosti vzajemne ugodnosti oz. olajšave vzajemno priznanim imetnikom statusa AEO. Vzajemno priznavanje AEO temelji na ustrezni zakonodaji in operativni združljivosti obeh ali več programov.


Krepitev carinskega sodelovanja in vzajemno priznavanje statusov AEO omogoča carinskim organom učinkovito analizo tveganja, izbiro pošiljk za pregled (visoko tveganje) in hkrati pospešitev postopkov za pošiljke z nizkim tveganjem.


V primeru kršitve carinskih predpisov se lahko imetniku statusa AEO iz tretje države medsebojne ugodnosti AEO enostransko ukinejo ali začasno ukinejo v EU in obratno. Odločitev o tem je na pobudo države članice na strani Komisije.


Evropska unija je sporazuma o medsebojnem priznavanju programov AEO (MRA) do zdaj podpisala z Japonsko in ZDA.

 

Koristne povezave